Privacyverklaring - Historische Stichting De Cromme Leeck

Historische Stichting De Cromme Leeck  (hierna: De Cromme Leeck) verwerkt persoonsgegevens.

Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Cromme Leeck. 


Wat zijn persoonsgegevens?
 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Ook foto’s en video's worden gezien als persoonsgegevens. 


Van wie verwerkt De Cromme Leeck persoonsgegevens?
 

De Cromme Leeck verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
* Donateurs en vrijwilligers van De Cromme Leeck
* (Vroegere) inwoners van onze dorpen die voorkomen in geschreven stukken of op foto's
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad


Waarvoor verwerkt De Cromme Leeck persoonsgegevens?

Als je donateur wilt worden van De Cromme Leeck of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven. 

Als je eenmaal donateur of relatie van De Cromme Leeck bent, dan willen we je goed van dienst zijn. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van De Cromme Leeck. 

Verder zijn persoonsgegevens onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van De Cromme Leeck: "de kennis van de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West  vergroten, deze historie te onderzoeken, bekend te maken en waar mogelijk te behouden, een en ander in de ruimste zin van het woord".  Dit vertaalt zich naar de (vroegere) bewoners van onze dorpen die met naam en toenaam kunnen worden genoemd in publicaties.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom het innen van donateursbijdragen etc.


Verwerkt De Cromme Leeck ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Dergelijke gegevens registreren wij niet!


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 
De Cromme Leeck verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratie en in publicaties.
Dat laatste kan in de vorm van nieuwsbrieven, jaarboeken of bijzondere uitgaven; maar ook via email of onze website www.decrommeleeck.nl.

Ook worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Denk aan de drukker van onze boeken of de internet provider waar we gebruik van maken voor onze e-mail faciliteiten of het hosten van onze website.


Hoe gaat De Cromme Leeck met mijn persoonsgegevens om?
 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de daartoe aangewezen bestuursleden van De Cromme Leeck kunnen bij jouw persoonsgegevens.
Je hebt zelf ook altijd het recht om inzage te krijgen de gegevens die De Cromme Leeck over jou in haar administratie heeft vastgelegd. Als je van mening bent dat gegevens niet correct zijn, dan corrigeren of verwijderen wij die waar mogelijk.


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 
Gegevens gerelateerd aan je donateurschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Cromme Leeck gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Cromme Leeck kun je ook altijd contact opnemen via info@decrommeleeck.nl


mei 2018
Privacybeleid