Herplaatsing van kunstwerk “De Speelwagen” en wat daaraan vooraf ging.

            Hieronder een opsomming van briefwisseling/mails, enz. met diverse partijen/instanties
            in de poging de plastiek op een goede plaats te verkrijgen;

2012

12-1,   verzoek aan de gemeente voor veiligstelling en om financiële ondersteuning van de daarvoor
           benodigde werkzaamheden.

14-2,   medewerking/ondersteuning Dorpsraad/Kernraad werd gevraagd en verkregen.
           de gemeente stelde een locatie voor tegen de gevel van gebouw van `Everland` aan de
           Sportlaan, dit werd door het bestuur van `Everland` afgewezen.

21-4,   de dag van de uitname en transport van het geveldeel naar de tijdelijke opslag.

23-4,   brief van het hoofd van de school met brief van De Cromme  Leeck naar de gemeente,
           met verzoek om toestemming tot plaatsing van het kunstwerk in het plantsoentje bij
           de school in De Bloesem.

25-7bespreking met de toenmalige wethouder inzake de plaatsing van het Plastiek.

11-9brief v/d gemeente met afwijzing, `omdat het zou misstaan op die prominente plek`.
           Toen bleef het lange tijd stil……

2013

6-9
,    vanuit de gemeente kwam de suggestie om het tegen de kopgevel van het
           `Piusgebouw` in de Boogerd te plaatsen, wat ook weer door het betreffende bestuur
           werd afgewezen.

Okt./  kontact gezocht met de `Stichting Piet Schoenmakers` inzake hun visie en inzicht en
Nov.    gevraagd  om ondersteuning.

           Onderzoek gedaan naar het auteursrecht inzake beeldhouwwerken, daaruit bleek de
           gemeente niet correct gehandeld had naar de kunstenaar toe en dat het kunstwerk
           dat vanuit een rijksregeling geplaatst is.

Dec.    deze gegevens zijn in een onderhoud voorgelegd aan de gemeente en er werd
           toegezegd dat door de juridische afdeling de zaak onderzocht zou worden, er werd
           bij gezegd dat het kon wel even kon duren.

2014

April/
  mail naar de gemeente met de vraag hoe het ervoor stond, zouden het bekijken.
Mei      Na nog enig overleg tussen gemeente en school is de gemeente toch akkoord gegaan
           met  plaatsing, niet in het beoogde plantsoentje, maar tegen de gevel van de
           berging op het schoolplein!!!!

2-6,    dat kon vanzelf niet zomaar, het moest via een officieel verzoek van de school `De  
           Speelwagen` gericht aan de het college van B&W.

2-10er is blijkbaar stilzwijgend (??) toestemming verleend want daarna werd er
           gevraagd om tekeningen, berekeningen en een kostenraming. Het ontwerp met de
           steenkeuze was in een eerder stadium gemaakt en ter goedkeuring besproken met
           het schoolbestuur.

9-10intern bij de gemeente naar de Welstandscommissie, deze hadden geen bezwaar,
           sterker nog, er werd opgemerkt, `prima dat het kunstwerk op deze wijze behouden     
           blijft`
!!

24-10,omgevingsvergunning afgegeven, wel nog 6 weken ter inzage in verband met   
            eventuele bezwaarschriften, welke maar niemand had hier bezwaar tegen.

2015 het vervolg
Huisbeschrijvingen
Herplaatsing
november 2012
.omschrijving.plattegrond.transport
.P Schoenmakers.herplaatsing.onthulling.foto's