De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma, dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) zich verantwoordelijk en betrokken voelt, door conflicthantering als uitgangspunt te nemen. Met dit programma leren leerlingen, personeel en ouders vaardigheden om op een andere manier conflicten op te lossen dan met (fysiek en of verbaal) geweld.
De klas en de school ontwikkelen zich tot een democratische gemeenschap, waarin leerlingen zich positief gedragen tegenover elkaar en de leerkrachten, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen en keuzes kunnen maken. In zo'n democratische gemeenschap ontstaat er een beter leer -en werkklimaat.
De doelen van het programma zijn:
· Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
· Vergroten van sociale competentie, met name vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.
· Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen.
· Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.
De Vreedzame School rust op een aantal pijlers:
· sociale verbondenheid en leerling-participatie (uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen indien er sprake is van sociale verbondenheid: als kinderen zich een betrokken lid van een gemeenschap voelen)
· conflicten oplossen (we willen een klimaat in de school en klas realiseren waarbij positief wordt omgegaan met conflicten; conflicten zijn er namelijk altijd en overal, ze horen bij het (samen)leven)
· interactief onderwijzen (De Vreedzame School maakt gebruik van een interactieve onderwijsleermethode)
· sociaal-emotionele intelligentie (we geven een handvat om te werken aan andere vormen van intelligentie, met name sociale en emotionele intelligentie). In de Handleiding (lesmappen) wordt bovenstaande nader uitgewerkt.
2012 Wognum
.omschrijving.plattegrond.nieuwbouw_1974
.Vreedzame school.uitbreiding 1982.foto's
Huisbeschrijvingen