Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Veken, C.A.G.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199805  
Jacob Kwast en het onderwijs
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1800-1850)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Het onderwijs in Wognum in de eerste helft van de 19e eeuw.
Wanneer we de eerste kadastrale kaart van Wognum van 1823 bekijken, vallen onmiddellijk enige grote verschillen op met het Wognum van nu. Op de eerste plaats ontbreken de uitbreidingen in het centrum van het dorp, en als we iets nauwkeuriger kijken zien we dat de bebouwing tussen wat voornamelijk boerderijen zijn aan de Oost- en Westeinderweg veel dichter is geworden. In 1832 was de weg door het dorp nog een smal landpad. Bestrating vond plaats in de jaren 1840/1850. Bijna overal aan beide kanten van de weg zien we sloten. De weg was, al naar gelang het seizoen, beter of slechter berijdbaar. In het voorjaar werden de ergste gaten geslecht door er met een eg overheen te gaan. Wanneer `i.n de namiddag van 12september 1836' schoolopziener (= inspecteur) Jacques Dozij van Wognum naar Wadwaij gaat, spreekt hij van `een zeer moeijelijken weg'. Kerkweg en Tramweg waren nog niet aangelegd.

 

2. Documentnummer: 199810  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1897)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Berichten uit de Hoornsche Courant van 1897
 

3. Documentnummer: 199906  
Nibbixwoud, bedevaartsoord?
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-1900)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Van oudsher werd Cunera vereerd in Rhenen in de provincie Utrecht.Halverwegede5eeeuwzouzijdooreen koning (Radboud?)gered zijn uit de moordlustige handen van de Hunnen, die juist bezig waren ongeveer elfduizend ‘Maagden’ te vermoorden. Etc.
 

4. Documentnummer: 200413  
100 jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1903)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
100 jaar geleden
 

5. Documentnummer: 200906  
U spreekt met Huize St. Agnes
Jaarboeken -- Jaarboek 2009           (1940-1950)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Ja, dat is toch weer heel anders dan: ”Ja, met mij!” .
Een wereld van verschil.
In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw was een telefoon een luxe artikel, voorbehouden aan de notabelen van het dorp en aan de middenstand. Wie geen telefoon had, maakte in geval van nood gebruik van de telefoon van een bevoorrechte buur.
Nu krijgen tien, twaalfjarigen op hun verjaardag hun mobieltje in de gewenste kleur en pubers vertrouwen op de fiets hun hartsgeheimen toe aan hun vriendjes of vriendinnen. Hier het telefoonboek van Wognum uit 1950. Met ook de nummers van Nibbixwoud.

 

6. Documentnummer: 201004  
Ursem, 70 jaar in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (2010)    [Ursem, Theo, Kees en Hans & Veken, C.A.G. (Kees)]
Alle begin...
Op 17 maart 1939 kocht vader Klaas Ursem voor4500 gulden een timmermanszaak in Wognum. Het bedrijf stond aan de Westeinderweg en de eigenaar was Piet Stroet. Het was eigenlijk een verlopen zaak. Er waren nog geen 35 klanten. Klaas Ursem betaalde de koopsom door geld te lenen van o.a. kapper Boes en Gert Breed, de slager uit Hoogwoud. Opa Groot en broer Gert Ursem stonden borg. Vreemd was het dat zijn broer Jacob hem officieel geen geld leende, terwijl die wel als kapitaalkrachtig bekend stond .... etc etc

 

7. Documentnummer: 201009  
Op Spartanen
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (1940-1960)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Supporter
Ja, die voetbal. Mijn eerste bezoeken aan het Spartanenveld moeten vlak na de oorlog 1940-1945 hebben plaatsgevonden. Mijn vader moet ons toch wel op het bestaan van voetbal hebben geattendeerd. Hij had zelf met zijn broers ook in het eerste elftal gespeeld en hoewel hij van tijd tot tijd wel eens gewaagde van `de watervlugge Vekens' bleef hij toch altijd gereserveerd in de clubliefde en ging in ieder geval nooit `uit zijn dak'. Maar ik leed aan clubliefde. En hoe ontstaat zoiets? ......etc

 

8. Documentnummer: 201014  
Twee boerderijen aan de Westeinderweg te Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (2009)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
De boerderij van Jan van Berkel?
Westeinderweg 33. Dat was altijd de boerderij van Jan van Berkel. Een boerderij is altijd van degenen die erin wonen tijdens jouw jeugd.
Oudere mensen noemden ook Biersteker er meestal achteraan.
Maar toen ik wat verder in de historie van deze boerderij dook, moest ik gaandeweg concluderen dat het toch voornamelijk de boerderij van de familie Buis is geweest.
Van het begin der l9e eeuw tot 1938 heeft deze familie de boerderij Westeinderweg 33 in bezit gehad.
Bovendien hoorde de ernaast gelegen boerderij er gedurende het grootste deel van deze periode ook bij.....etc

 

9. Documentnummer: 201118  
Theo Ruyter, veefokker uit Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1925-2010)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
In 2010 las ik het door de Nibbixwouder Theo Ruyter geschreven boek: Dwars door dik en dun.
De ondertitel was: Herinneringen van Theo Ruyter, eigenzinnig veefokker te Nibbixwoud.
Uit de ondertitel en het voorwoord geschreven door Jan Entius blijkt maar al te duidelijk dat Theo Ruyter niet een gemakkelijk man is. Hij roept kennelijk met zijn doen, zijn denken en zijn laten nogal eens wat verzet op.
Aan deze kant van Ruyter wilde ik in deze samenvatting van zijn boek voorbijgaan. Wat mij interesseerde was de veehouder Ruyter, ik wil graag opschrijven hoe een jonge kerel in West-Friesland in de jaren 1930-1960 een succesvol veefokker werd. etc

 

10. Documentnummer: 201204  
Schoolstrijd in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1870)    [Feringa, Roelie & Groot, K. (Ko) & Veken, C.A.G. (Kees)]
De zorg voor het onderwijs was in Nederland van oudsher de taak van de staatskerk, d.w.z. de Nederlandse Hervormde Kerk (nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland). Veelal werd het onderwijs in de kerk zelf gegeven. Met de komst van de Verlichting, een stroming in het Europese denken waarin niet langer de wetten van God, maar de menselijke rede een richtsnoer waren voor het handelen van de mens, ontstonden nieuwe ideeën aangaande de inrichting van de maatschappij en met name het onderwijs. Veel dominees werden door de ideeën van de Verlichting aangetrokken. Zo ook Jan van Nieuwenhuysen, die in 1874 de Maatschappij tot Nut van het Algemeen oprichtte. Onder invloed van de Verlichting en het Nut kwam in 1806 de eerste Onderwijswet tot stand: er kwamen openbare en bijzondere lagere scholen. De bijzondere scholen werden opgericht door kerkelijke instellingen of door particulieren. Wel moest de gemeentelijke overheid toestemming geven voor het oprichten van een bijzondere school. etc
 

11. Documentnummer: 201208  
Vroeg oud, lang jong - Cor Wijnker
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-1980)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
De foto werd genomen naast de stolpboerderij van Cor z'n vader Thomas (Tames) Wijnker, die er een `bouwerij' had. Een ruime drie bunder land, waarop Deense kool, aardappelen, erwten, augurken en dergelijke werden verbouwd. En in de winter stonden er wat koeien op stal en soms zomers ook. Tames Wijnker, geboren te Harenkarspel in 1895, was gehuwd met Afra Klaver, geboren te Amsterdam in 1900. Zij trouwden in Hoogwoud in 1921 en kregen negen kinderen, zes jongens en drie meisjes.....etc
 

12. Documentnummer: 201324  
Jaarkroniek 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy) & Admiraal-Koemester, J. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Jaarkroniek 2012
 

13. Documentnummer: 201407  
Een stolp wordt riet gedekt
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2010)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
In waterrijke gebieden hebben mensen sinds mensenheugenis de daken van hun huizen met riet bedekt.
Riet is daar aan de waterkant in overvloed aanwezig, het is altijd eenvoudig te oogsten geweest, het is (was) goedkoop, het geeft een uitmuntende dekking, is isolerend en goed watergeleidend en men kan er ongemeen fraaie vormen in aanbrengen, al zullen de mensen in prehistorische tijden daar niet zo veel aandacht aan hebben geschonken.
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, zodat een rieten dak van 30 cm dikte ongeveer 39 kg per m˛ weegt. etc

 

14. Documentnummer: 201421  
Jaarkroniek 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Schouwe-Schouten, T, (Trudy) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Jaarkroniek 2013
 

15. Documentnummer: 201508  
Het Lazarushuis in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1200-1700)    [Veken, C.A.G. (Kees) & Jong, S. (Sjaak)]
In vroegere eeuwen stonden er in het Westeinde van Wognum veel boerderijen die eigendom waren van Hoornse regenten of rijke kooplieden. De weg volgt hier een oude kreekrug, waardoor de grond bestaat uit een makkelijk te bewerken zavelgrond.
Dat bracht de oudste bewoners van deze streek ertoe om deze grond al heel vroeg te ontginnen en juist hier een groot aantal boerderijen te bouwen. etc

 

16. Documentnummer: 201515  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1915)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Honderd jaar geleden
 

17. Documentnummer: 201518  
Langs de weg
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1947)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Het is 1947. Ik heb geen enkele heldere herinnering aan dat jaar, maar ik weet dat ik toen elf jaar ben geworden. Ik zat in de klas bij meester Terra. Elke schooldag begonnen we met het bijwonen van de schoolmis van kwart voor acht in de kerk.
De vroegmis was dan net afgelopen. Die begon om zeven uur. Wij vertrokken nuchter van huis, want we gingen altijd ter communie. We namen dan ons brood in een pakje, in krantenpapier verpakt, mee en aten het na de mis op, ik denk op het schoolplein.
Vrijwel alle leerlingen kwamen lopend naar school. Wij waren wat de afstand betreft goed bedeeld: tien minuten. Sommigen liepen meer dan een half uur. Ik beschrijf nu de wandeling daarheen, vanaf Westeinderweg 9 (toen Westeinde D7) tot aan de kerk. etc

 

18. Documentnummer: 201524  
De tekeningen van Trees Ootes
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1925-2015)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Op de lagere school maakte Trees Ootes prachtige tekeningen. Een aantal ervan is bewaard gebleven. De mooiste drukken we af in dit jaarboek. Voor een bespreking van deze tekeningen, en van Trees zelf, toog ik op een zeer winderige januaridag naar haar twee nog in leven zijnde zussen Lies en Riek, respectievelijk 88 en 80 jaar.
Plaats van bespreking was huize Tool aan de Burgemeesters Commandeurlaan, waar ik door Jaap Tool, getrouwd met Lies Ootes, hartelijk werd verwelkomd en van koffie voorzien......etc

 

19. Documentnummer: 201529  
De fistelman in de verdediging
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1910-1915)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Bij het naspeuren in De Hoornsche Courant naar kopij voor onze rubriek ‘Honderd jaar geleden’ stuitte ik op een verslag van een zitting voor de kantonrechter. Omdat dit verslag voor genoemde rubriek iets te lang was, is er een apart artikel van gemaakt. Rond 1840 kreeg ene Klaas Ursem het recept bij toeval in handen. Van de Hoornse markt met zijn paard en wagen op weg naar huis, kwam hij een rondreizende koopman tegen die nog onderdak zocht voor de nacht. Klaas nam hem mee naar zijn boerderij in Wognum. Doordat de koopman ziek werd, was hij gedwongen langer bij de Ursems te blijven. Voor zijn genezing gaf hij de voorkeur aan een eigen recept. Hij liet daarvoor de familie Ursem de benodigde kruiden plukken en deze in roomboter mengen tot een pasta. Weldra was de koopman weer de oude.
 

20. Documentnummer: 201530  
Kroniek 2014
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (2014)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Schouwe-Schouten, T, (Trudy) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Kroniek 2014
 

21. Documentnummer: 201610  
Honderd jaar geleden uit Onze Courant 1916
Jaarboeken -- Jaarboek 2016           (1916)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Honderd jaar geleden uit Onze Courant 1916
 

22. Documentnummer: 201619  
Een pittige moid van de Zomerdijk - Karin Groen
Jaarboeken           (1941-2013)    [Groen, L. (Leonie) & Veken, C.A.G. (Kees)]
In 2013 verscheen het boek Pittige moide, Vrouwen in West-Friesland 1900 tot 2000, honderd jaar geschiedenis over opmerkelijke vrouwen in West-Friesland.
Karin Groen uit Wognum overleed in 2013 en kon daarom alleen al niet in de bundel worden opgenomen.

In het herdenkingsboek dat haar Engelse collega’s haar meegaven toen zij in 1990 vanuit Cambridge terugkeerde naar Nederland, noemden zij Karin ‘de vrouwelijke Einstein van de kunstwereld’.
Enige vriendschappelijke overdrijving zal in de benaming wel hebben meegespeeld, maar dat Karin in hoog aanzien stond, is buiten kijf. In zijn In Memoriam in het blad SPUI van de Universiteit van Amsterdam noemt Ben Haveman Karin ‘een wegbereider van interdisciplinaire samenwerking’. Dus alleszins de moeite waard om Karin ook in ons jaarboek te gedenken...... etc.

 

23. Documentnummer: 201706  
Archivaris Adrie Smit
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (1940-2017)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Op 11 januari 2016 overleed ons bestuurslid Adrie Smit, nog vrij plotseling.
Zijn gezondheid was al geruime tijd achteruit gegaan. Inmiddels had Adrie het besluit genomen om niet langer aan te blijven als bestuurslid van onze stichting. De redactie had dan ook besloten om een artikel aan hem te wijden. Ik heb vervolgens een aantal malen met Adrie op zijn kamer in Sweelinckhof gesprekken gevoerd en hem zo veel mogelijk zelf nog iets laten vertellen over zijn leven.
Feiten en jaartallen uit zijn leven waren alle al zorgvuldig door Adrie zelf op schrift gesteld. Het ging mij er meer om in het verhaal een persoonlijke noot te treffen. Het waren bijzondere ontmoetingen die beide partijen bij tijd en wijle ontroerden. Vooral de herinnering aan zijn tijd op het seminarie deed Adrie beurtelings lachen en huilen. Dit artikel is het resultaat van ons onderhoud. etc.

 

24. Documentnummer: 201711  
Honderd jaar geleden uit de krant van 1917
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (1917)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Honderd jaar geleden uit de krant van 1917
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juni 2022